İkinci Abdülhamid Zamanında Osmanlı Devleti Neler Kazandı Neler Kaybetti?

2 abdulhamid donemi osmanli imparatorlugu haritasi 1876 1909
72 / 100

İkinci Abdülhamid Zamanında Osmanlı Devleti Neler Kazandı Neler Kaybetti?

İkinci Abdülhamid dönemi, 1876-1909 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nda hükümdarlık yapmış olan II. Abdülhamid’in saltanatıdır.

2 abdulhamid donemi osmanli imparatorlugu haritasi 1876 1909
2. Abdulhamid Döneminde Osmanlı İmparatorluğu Sınırlarında Değişimi Gösteren Karşılaştırmalı Harita (1876-1909)

Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu hem kazançlar elde etmiş hem de kayıplar yaşamıştır. İşte bu dönemdeki bazı önemli kazançlar ve kayıplar:

Kazançlar:

 1. Modernleşme Çabaları: II. Abdülhamid döneminde modernleşme ve reform çabaları yoğunlaştı. Ülke genelinde modernleşme hareketleri ve altyapı geliştirmeye yönelik projeler başlatıldı. Özellikle telegraf hatları, demiryolları, limanlar gibi altyapı çalışmaları gerçekleştirildi.
 2. Yönetim Stabilitesi: II. Abdülhamid döneminde uzun süreli bir hükümdarlık dönemi sağlanmış, iç ve dış siyasi istikrarı artırmak adına çeşitli tedbirler alınmıştır. Bu durum, dönem boyunca ülkede belli bir istikrarın korunmasına yardımcı olmuştur.
 3. Yeniden Düzenlenen Ordu ve Donanma: Askeri alanda reformlar yapılarak, ordu ve donanma modernleştirilmeye çalışıldı. Yeni silahlar, eğitim programları ve askeri altyapı iyileştirmeleri gerçekleştirildi.
 4. Sanayileşme ve Ticaret: II. Abdülhamid döneminde sanayileşme ve ticaret alanında çeşitli teşvikler ve projeler hayata geçirilerek, ekonomik büyüme ve gelişme sağlanmaya çalışıldı.

Kayıplar:

 1. Yönetimdeki Otokratik Yaklaşım: II. Abdülhamid döneminde yönetimdeki otokratik yaklaşım ve baskıcı politikalar, toplumsal ve siyasi hoşnutsuzluklara yol açmış, bu da devlet içinde ve dışında çeşitli sorunlara neden olmuştur.
 2. Dış Politikada Zorlu Durumlar: Dış politikada yaşanan zorluklar, özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun zayıflaması ve diğer büyük güçler arasındaki çıkar çatışmaları nedeniyle, toprak kayıplarına ve dış borçlanmaya sebep olmuştur.
 3. Etnik ve Dini Gerilimler: II. Abdülhamid döneminde etnik ve dini gerilimler artmış, özellikle Osmanlı İmparatorluğu içindeki farklı etnik ve dini gruplar arasındaki gerginlikler büyümüştür.
 4. Ekonomik Zorluklar: İmparatorluk ekonomisi, dönemdeki modernleşme çabalarına rağmen zorlu ekonomik koşullarla mücadele etmiş ve dış borçlanma artmıştır.
 5. Toprak Kayıpları: II. Abdülhamid döneminde Osmanlı İmparatorluğu, toprak kayıpları yaşamıştır. Bu dönemde Balkanlardaki bağımsızlık hareketleri ve Rus-Osmanlı Savaşları gibi olaylar sonucunda Osmanlı topraklarının önemli bir kısmı kaybedilmiştir. Bu durum, imparatorluğun zaten zayıf olan sınırlarının daha da daralmasına ve siyasi kaybın artmasına yol açmıştır.

Bu dönemdeki kazançlar ve kayıplar, Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu karmaşık ve değişken siyasi, ekonomik ve toplumsal koşulların bir sonucudur.

Modernleşme Çabaları

Osmanlı İmparatorluğu’ndaki modernleşme çabaları, özellikle II. Mahmud döneminden itibaren hız kazanmış ve II. Abdülhamid döneminde yoğunlaşmıştır. Modernleşme çabalarının temel amacı, Osmanlı İmparatorluğu’nu çağdaş bir devlet haline getirerek, ekonomik, askeri, idari ve kültürel alanlarda güçlenmektir. İşte Osmanlı İmparatorluğu’ndaki modernleşme çabalarının ana unsurları:

 1. Askeri Modernizasyon: II. Mahmud’dan itibaren başlayan askeri reformlar, II. Abdülhamid döneminde de devam etmiştir. Modern ordunun kurulması ve modern silahların kullanımı için çalışmalar yapılmış, askeri okullar ve modern eğitim programları oluşturulmuştur. Donanma da modernleştirilmiş ve güçlendirilmiştir.
 2. Eğitim ve Kültürel Modernizasyon: Eğitimde yapılan reformlar, modern okulların kurulması ve eğitim sisteminin düzenlenmesini içermiştir. Batı tarzında eğitim müfredatları oluşturulmuş, bilim, teknoloji, tıp ve diğer alanlarda eğitim veren okullar açılmıştır. Ayrıca, gazete ve dergilerin yaygınlaşması kültürel değişimi hızlandırmıştır.
 3. Altyapı Geliştirmeleri: II. Abdülhamid döneminde demiryolları, telegraf hatları, limanlar gibi altyapı projeleri hayata geçirilmiştir. Bu projeler, ülkenin iç ve dış ticaretini geliştirmeyi, ulaşımı kolaylaştırmayı ve ekonomik büyümeyi amaçlamıştır.
 4. Hukuki ve İdari Reformlar: Hukuk sistemi ve idari yapıda reformlar yapılarak, Batı’daki gibi modern hukuk ve idari sistemlere geçiş hedeflenmiştir. Nizam-ı Cedid adı altında yeni bir askeri ve idari düzen oluşturulmuş, bu sayede yönetimde daha etkili ve düzenli bir yapı oluşturulmaya çalışılmıştır.
 5. Ekonomik Modernizasyon: II. Abdülhamid döneminde ekonomik modernizasyon çabaları artmıştır. Tarım, ticaret ve sanayi alanlarında teşvikler sağlanmış, yabancı sermaye ve teknolojinin ülkeye çekilmesine çalışılmıştır. Ayrıca, bankalar ve modern finansal kurumlar kurulmuş ve ekonomiye katkı sağlamıştır.

Ancak, bu modernleşme çabaları içindeki bazı reformlar yeterli olmamış, Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu karmaşık siyasi, ekonomik ve toplumsal sorunlar nedeniyle tam anlamıyla başarılı olamamıştır. Modernleşme sürecindeki gecikmeler ve başarısızlıklar, Osmanlı İmparatorluğu’nun gelecekteki kaderini etkilemiştir.

Yönetim Stabilitesi

II. Abdülhamid döneminde yönetim stabilitesi, uzun süreli bir hükümdarlık dönemiyle karakterizedir. II. Abdülhamid, 1876’da tahta çıktıktan sonra yaklaşık 33 yıl boyunca (1876-1909) tahtta kalmış ve bu dönemde imparatorluğun tek hükümdarı olarak yönetmiştir.

Bu uzun hükümdarlık döneminin bazı faktörlerle ilişkilendirilen bazı özellikleri şunlardır:

 1. Otokratik Yönetim Tarzı: II. Abdülhamid, otoriter bir lider olarak bilinir ve yönetimde güçlü bir otorite kurmuştur. Otoriter yönetim tarzı, karar alma süreçlerini merkezileştirmiş ve kararları kişisel olarak kontrol etmesine olanak tanımıştır.
 2. Merkeziyetçilik: II. Abdülhamid, imparatorluğun çeşitli bölgelerini merkezi hükümetin kontrolü altında birleştirme çabasındaydı. Bu, imparatorluğun bütünlüğünü koruma ve kontrolü artırma amacı taşıyordu.
 3. İstihbarat ve Gözetim: II. Abdülhamid döneminde, içerideki muhalifleri denetleme ve engelleme amacıyla geniş bir istihbarat ve gözetim ağı oluşturuldu. İç ve dış tehditlere karşı daha etkili bir şekilde mücadele edilmesine yardımcı oldu.
 4. Toplumsal Denge ve Uzlaşma: II. Abdülhamid, toplumsal dengeyi korumak ve farklı etnik ve dini gruplar arasındaki potansiyel gerginlikleri azaltmak için politikalar izlemiştir. Bu dönemde, çeşitli gruplar arasında denge sağlanmaya çalışılmıştır.

Ancak, bu dönemdeki “stabilite” bazı kesimler için baskıcı bir yönetim biçimi olarak algılanmış ve muhalefetin artmasına neden olmuştur. Aynı zamanda, modernleşme çabaları ve reformlar konusundaki yetersizlikler, uzun vadede imparatorluğun çöküşünde etkili olmuştur. II. Abdülhamid dönemi, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında yaşanan siyasi, toplumsal ve ekonomik sorunların bir yansıması olarak değerlendirilmiştir. Bu dönemdeki siyasi istikrarın bile zayıf ekonomi ve diğer yapısal problemleri çözmede yetersiz kaldığı söylenebilir.

Yeniden Düzenlenen Ordu ve Donanma

II. Abdülhamid döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nda askeri alanda ciddi reformlar ve modernizasyon girişimleri gerçekleştirilmiştir. Ordu ve donanmada yapılan bu düzenlemeler, Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri kapasitesini artırmaya, modern savaş tekniklerini benimsemeye ve dış saldırılara karşı daha etkili bir şekilde savunmaya yönelikti. İşte bu dönemde gerçekleştirilen bazı önemli askeri reformlar:

 1. Askeri Eğitim ve Organizasyon: II. Abdülhamid döneminde askeri eğitimde önemli değişiklikler yapılmış ve modernizasyon çabaları kapsamında askerî okulların kurulmasına önem verilmiştir. Yeni eğitim programları, modern askerî doktrinler ve savaş stratejileri benimsenerek, ordunun etkinliği artırılmaya çalışılmıştır.
 2. Modern Silahlanma ve Teknoloji: Ordu, modern silah ve teçhizat kullanımı konusunda güçlendirilmiştir. Modern tüfekler, topçuluk ve diğer silahlar ithal edilerek ordunun donanımı güncellenmiştir. Bu dönemde ayrıca Osmanlı ordusu için modern makineli tüfeklerin ve topçu bataryalarının alınması yönünde adımlar atılmıştır.
 3. Yeniden Düzenleme ve Modernleştirme: Ordunun yapılanmasında ve disiplininde reformlar yapılmış, askerî birliklerin düzeni ve yapıları revize edilmiştir. Modern ordulara uygun bir askeri organizasyon modeli benimsenmiş ve bu çerçevede ordunun etkinliği artırılmıştır.
 4. Donanma Modernizasyonu: Donanma da modernizasyon sürecine dahil edilmiş ve Osmanlı Donanması’nın güçlendirilmesi için çalışmalar yapılmıştır. Yeni gemilerin alınması, modernizasyon projeleri ve personel eğitimi konusunda çaba harcanmıştır.

Bu askeri reformlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun modern savaş gerekliliklerine uyum sağlama çabalarını temsil etmektedir. Ancak, Osmanlı İmparatorluğu’nun kaynak kısıtlamaları, iç ve dış baskılar gibi faktörlerle birleşerek tam anlamıyla başarılı bir modernizasyon sürecini engellemiştir. Bununla birlikte, II. Abdülhamid döneminde gerçekleştirilen askeri düzenlemeler, Osmanlı İmparatorluğu’nun askeri yapısında önemli değişikliklerin ilk adımlarıdır ve bu süreç, sonraki dönemlerde daha kapsamlı reformların temelini atmıştır.

Sanayileşme ve Ticaret

II. Abdülhamid döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nda sanayileşme ve ticaret alanında çeşitli çabalar ve girişimler gerçekleşmiştir. Ancak, bu dönemdeki girişimler, diğer Avrupa devletlerine kıyasla oldukça sınırlı kalmış ve Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik yapısındaki zorluklar nedeniyle yeterince başarılı olamamıştır. İşte bu dönemdeki sanayileşme ve ticaretle ilgili bazı önemli hususlar:

 1. Sanayileşme Çabaları: II. Abdülhamid döneminde, Osmanlı İmparatorluğu’nda sanayileşme ve endüstrileşme girişimleri başlatılmıştır. Yerli sanayi kuruluşlarının desteklenmesi ve yabancı sermayenin çekilmesi için teşvikler sağlanmıştır. Ancak, bu çabalar sınırlı kaynaklar ve teknolojik altyapı eksikliği nedeniyle yetersiz kalmıştır.
 2. Demiryolları ve Ulaşım Altyapısı: Sanayileşme çabaları kapsamında demiryolu projelerine önem verilmiş ve ülkenin çeşitli bölgelerine demiryolu hatları inşa edilmiştir. Bu projeler, ulaşımı kolaylaştırarak ticaretin ve endüstrinin gelişimine katkı sağlamayı amaçlamıştır.
 3. Dış Ticaret ve Dış Yatırımlar: Osmanlı İmparatorluğu, dönemde dış ticaret ve yabancı yatırımlarla ilgili bazı anlaşmalar yapmış ve yabancı sermayeyi çekmeye çalışmıştır. Ancak, bu dönemdeki dış ticaret dengesi pek dengeli değildi ve dışa bağımlılık önemli bir sorundu.
 4. Bankacılık ve Finansal Kurumlar: II. Abdülhamid döneminde modern bankacılık ve finansal kurumlar kurulmuş ve bu kurumlar ekonominin canlanmasına yönelik çalışmalara destek sağlamıştır. Osmanlı Bankası gibi kurumlar, ekonomik hayatın modernleşmesine katkıda bulunmuştur.

Ancak, bu dönemdeki sanayileşme ve ticaret çabaları, Osmanlı İmparatorluğu’nun yapısal zorluklarını aşmada yetersiz kalmıştır. Kaynak kısıtlamaları, teknolojik geri kalmışlık, iç ve dış siyasi istikrarsızlık gibi faktörler, daha kapsamlı ve etkili bir sanayileşme ve ticaret politikası uygulanmasını engellemiştir. Sonuç olarak, Osmanlı İmparatorluğu ekonomisi bu dönemde modernleşme yolunda önemli adımlar atmışsa da, tam anlamıyla başarılı bir sanayileşme ve ticaret dönemine geçememiştir. Bu zorluklar, imparatorluğun sonraki dönemlerindeki ekonomik çöküşün temelini atmıştır.

II. Abdülhamid dönemi, Osmanlı İmparatorluğu için önemli kayıpların yaşandığı bir dönemdir. Bu kayıplar iç ve dış siyasi, ekonomik ve toplumsal alanlarda yaşanmıştır. İşte II. Abdülhamid dönemindeki bazı önemli kayıplar:

Yönetimdeki Otokratik Yaklaşım

II. Abdülhamid dönemi, Osmanlı İmparatorluğu’nda otoriter ve otokratik bir yönetim anlayışının hakim olduğu bir dönemdir. II. Abdülhamid, saltanatının büyük bir kısmında güçlü bir otoriteyle hüküm sürmüş ve merkeziyetçi bir yönetim tarzını benimsemiştir. Bu otokratik yaklaşımın bazı ana unsurları şunlardır:

 1. Merkeziyetçilik ve Tek Adam Yönetimi: II. Abdülhamid, yönetimdeki gücü büyük ölçüde kişiselleştirmiş ve merkeziyetçi bir yaklaşım benimsemiştir. Karar alma süreçlerini kendisine odaklamış ve önemli kararları tek başına almıştır. Bu durum, imparatorluğun farklı bölgelerindeki otoriteleri zayıflatmış ve kararların merkezden kontrol edilmesine neden olmuştur.
 2. Sansür ve Baskı: II. Abdülhamid döneminde sansür oldukça sıkı bir şekilde uygulanmış, medya ve basın üzerinde sıkı denetimler getirilmiştir. Muhalefet seslerini bastırmak ve hükümetin kontrolünü sürdürmek amacıyla sıkı baskılar uygulanmıştır.
 3. İstihbarat ve Gözetim: II. Abdülhamid, içerideki muhalifleri denetleme ve engelleme amacıyla geniş bir istihbarat ve gözetim ağı kurmuştur. Toplumun farklı kesimlerindeki faaliyetleri izlemek ve olası tehditlere karşı önlem almak için bu ağ kullanılmıştır.
 4. Otokratik Karar Alma ve Yetki Kullanımı: II. Abdülhamid, ülkenin siyasi ve askeri konularında büyük bir yetkiye sahipti. Kararlarını danışmadan alır ve geniş bir yetkiyle uygulardı. Bu durum, imparatorluğun siyasi sistemindeki diğer aktörlerin yetki ve etkinliğini sınırlamıştır.

Ancak, bu otokratik yönetim tarzı, hükümdarın kişisel kararları ve merkeziyetçi yaklaşımının uzun vadede Osmanlı İmparatorluğu için sürdürülemez olduğunu göstermiştir. II. Abdülhamid döneminin sona ermesinin ardından, Osmanlı İmparatorluğu, daha meşruti ve demokratik reformlar yolunda adımlar atmaya çalışmıştır. Ancak, bu dönemdeki otokratik yönetim tarzının etkileri uzun yıllar boyunca hissedilmiş ve imparatorluğun siyasi yapısının zayıflamasına ve çöküşüne katkıda bulunmuştur.

Dış Politikada Zorlu Durumlar

II. Abdülhamid dönemi, Osmanlı İmparatorluğu’nun dış politikada karşılaştığı zorlu durumlarla karakterizedir. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu, iç ve dış baskılar, toprak kayıpları ve uluslararası ilişkilerdeki karmaşık dinamiklerle mücadele etmiştir. İşte II. Abdülhamid dönemindeki dış politikada yaşanan bazı zorlu durumlar:

 1. Toprak Kayıpları ve Savaşlar: II. Abdülhamid döneminde Osmanlı İmparatorluğu, topraklarını korumak ve genişletmek için bir dizi savaşa girişmiştir. Ancak bu savaşlarda önemli toprak kayıpları yaşanmıştır. Özellikle 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ve Balkan Savaşları, Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli toprak kayıpları yaşadığı ve siyasi etkinliğini büyük ölçüde zayıflattığı dönemlerdir.
 2. Dış Borçlanma ve Dış Bağımlılık: Osmanlı İmparatorluğu, finansal zorluklar yaşadığı dönemlerde dış borçlanmaya yönelmiştir. Ancak bu dış borçlanma, ülkeyi dışa bağımlı hale getirmiştir. Borçların ödenememesi ve dışa olan bağımlılık, Osmanlı İmparatorluğu’nun dış politikadaki zorluklarını artırmıştır.
 3. Büyük Güçler Arası Çekişmeler: II. Abdülhamid döneminde, büyük güçler arasındaki rekabet ve çıkar çatışmaları, Osmanlı İmparatorluğu üzerinde etkili olmuştur. Özellikle Rusya, Avusturya-Macaristan, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi büyük güçler, Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etki ve nüfuzlarını artırmak için çaba göstermişlerdir.
 4. Ulusal Hareketler ve İç Karışıklıklar: Osmanlı İmparatorluğu’nun farklı bölgelerindeki ulusal ve etnik gruplar arasında bağımsızlık ve özerklik talepleri yükselmiştir. Bu tür ulusal hareketler ve iç karışıklıklar, Osmanlı İmparatorluğu’nun dış politikasını da etkileyerek iç ve dış baskıları artırmıştır.
 5. Yabancı Müdahaleler: Osmanlı İmparatorluğu, dönemde dış müdahalelere maruz kalmış ve bu müdahaleler, iç ve dış politikadaki zorlukları daha da artırmıştır. Dış müdahaleler, Osmanlı İmparatorluğu’nun toprak bütünlüğüne ve egemenliğine yönelik tehditleri beraberinde getirmiştir.

Bu zorlu dış politika koşulları, Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu karmaşık ve zorlu dönemde karşılaştığı sıkıntıları yansıtmaktadır. Bu durumlar, imparatorluğun çöküşüne ve toprak kayıplarına doğru ilerleyen süreçte önemli etkiler yaratmıştır.

Etnik ve Dini Gerilimler

II. Abdülhamid döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nda etnik ve dini gerilimler oldukça belirgin ve yaygın hale gelmiştir. Bu dönemde farklı etnik ve dini gruplar arasında gerilimlerin artması, imparatorluğun içsel bütünlüğünü ve toplumsal dengesini tehdit etmiştir. İşte bu dönemdeki etnik ve dini gerilimlerin ana nedenleri ve sonuçları:

Nedenler:

 1. Etnik Çeşitlilik: Osmanlı İmparatorluğu, çok çeşitli etnik gruplara ev sahipliği yapmaktaydı. Bu etnik gruplar arasındaki farklı kültürel, dilsel ve dini özellikler, etnik gerilimlere neden olmuş ve bazı gruplar arasında ayrılıkların derinleşmesine yol açmıştır.
 2. Yerel Yönetim ve Özerklik Talepleri: Bazı etnik gruplar, özellikle Balkanlar ve diğer bölgelerde, kendi kültürel ve dilsel kimliklerini korumak ve yerel yönetimde daha fazla özerklik talep etmek için mücadele etmişlerdir. Bu talepler, imparatorluğun merkeziyetçi politikalarıyla çatışmış ve gerilimlere sebep olmuştur.
 3. Dini Farklılıklar: Osmanlı İmparatorluğu, Müslüman ve gayrimüslim nüfusu barındırmaktaydı. Farklı dini inançlar ve uygulamalar, dini topluluklar arasında gerilimlere yol açmış ve zaman zaman şiddet olaylarına dönüşmüştür.
 4. Toprak ve Kaynaklara Erişim Hakkı: Toprak ve kaynaklara erişim konusundaki mücadeleler, etnik ve dini gruplar arasında gerilimlere neden olmuştur. Toprak ve kaynakların paylaşımı konusundaki anlaşmazlıklar, çatışmalara ve gerginliklere sebep olmuştur.

Sonuçlar:

 1. Balkan Savaşları ve Bağımsızlık Hareketleri: II. Abdülhamid döneminde, Balkanlar’daki etnik gruplar Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılmak için bağımsızlık mücadeleleri başlatmışlardır. Bu süreç, Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlar’da önemli toprak kayıpları yaşamasına neden olmuştur.
 2. Dini Gerilimler ve Müdahaleler: Dini farklılıklar ve gerilimler, Osmanlı İmparatorluğu’nda dini topluluklar arasında çatışmalara ve dini müdahalelere zemin hazırlamıştır. Bu durum, dini gruplar arasındaki ilişkileri gererek içsel huzursuzluklara yol açmıştır.
 3. Uygulanan Politikaların Yetersizliği: II. Abdülhamid döneminde uygulanan politikalar, etnik ve dini gerginlikleri çözmekte yetersiz kalmış ve bu durum imparatorluğun siyasi yapısını zayıflatmıştır.

Bu dönemde yaşanan etnik ve dini gerilimler, Osmanlı İmparatorluğu’nun iç zorluklarını derinleştirmiş ve ulusal kimliklerin güçlenmesine, bağımsızlık hareketlerinin yayılmasına ve imparatorluğun çöküş sürecinin hızlanmasına katkıda bulunmuştur.


Ekonomik Zorluklar

II. Abdülhamid dönemi, Osmanlı İmparatorluğu’nun ekonomik zorluklarla mücadele ettiği bir dönemdir. Bu dönemde Osmanlı ekonomisi, içsel ve dışsal faktörlerin etkisiyle büyük sıkıntılar yaşamıştır. İşte bu dönemdeki bazı ekonomik zorluklar:

 1. Mali Zorluklar ve Borç Krizi: Osmanlı İmparatorluğu, borçlanma yoluyla dış kaynaklara bağımlı hale gelmiş ve yüksek borç seviyelerine ulaşmıştır. Özellikle II. Abdülhamid döneminde, borçların ödenememesi büyük bir ekonomik sorun oluşturmuş ve mali krizler yaşanmıştır.
 2. Dış Ticaret Dengesizliği: Osmanlı İmparatorluğu’nun dış ticaretindeki dengesizlikler büyük bir sorun teşkil etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu, genellikle ham madde ihracatına dayalı bir ekonomiye sahipti ve dışa bağımlılığı artırmıştı. İthalatın ihracattan fazla olması, ticaret açığına ve ekonomik istikrarsızlığa neden olmuştur.
 3. Tarıma Dayalı Ekonomi ve Teknolojik Geri Kalmışlık: Osmanlı İmparatorluğu, ekonomisinin büyük bir kısmını tarıma dayalı olarak sürdürmekteydi. Ancak tarımsal üretimde verimlilik düşük, modern tarım teknikleri kullanılmıyordu ve teknolojik geri kalmışlık yaşanmaktaydı.
 4. Yetersiz Altyapı ve Sanayileşme: Osmanlı İmparatorluğu’nda altyapı eksikliği büyük bir ekonomik zorluk olarak karşımıza çıkmaktaydı. Sanayileşme yetersizdi ve üretim kapasitesi düşüktü. Demiryolu, fabrikalar ve modern üretim tesisleri gibi altyapı yetersizlikleri, ekonomik büyümeyi kısıtlamıştır.
 5. Sosyal ve Ekonomik Eşitsizlikler: Osmanlı İmparatorluğu’nda sosyal ve ekonomik eşitsizlikler oldukça belirgindi. Toprak mülkiyeti ve kaynakların dağılımındaki adaletsizlikler, toplumsal huzursuzluklara ve ekonomik dengesizliklere yol açmıştır.

Bu ekonomik zorluklar, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş sürecinde önemli bir rol oynamış ve imparatorluğun ekonomik açıdan sıkıntılı dönemler yaşamasına neden olmuştur. Ayrıca, bu ekonomik zorluklar, Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme ve rekabet gücünü artırma konusundaki yetersizliklerini de yansıtmaktadır.

Toprak Kayıpları

II. Abdülhamid dönemi, Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli toprak kayıpları yaşadığı ve bu kayıpların Osmanlı toprak bütünlüğünü büyük ölçüde zayıflattığı bir dönemdir. Bu dönemde Osmanlı İmparatorluğu, özellikle Balkanlar ve Kafkasya gibi stratejik bölgelerde bağımsızlık hareketleri ve dış müdahaleler sonucu büyük toprak kayıpları yaşamıştır. İşte II. Abdülhamid dönemindeki bazı önemli toprak kayıpları:

 1. Balkanlar’daki Toprak Kayıpları: Osmanlı İmparatorluğu, 19. yüzyılın sonlarına doğru Balkanlar’daki bağımsızlık hareketleri ve isyanlarla karşı karşıya kalmıştır. Bu dönemde Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan ve Yunanistan gibi Balkan ülkeleri bağımsızlık ilan etmiş ve Osmanlı İmparatorluğu’ndan ayrılmışlardır. Bu bağımsızlık hareketleri sonucu Osmanlı İmparatorluğu, Balkanlardaki büyük toprak kayıpları yaşamıştır.
 2. Kuzey Kafkasya’daki Toprak Kayıpları: Osmanlı İmparatorluğu, Kafkasya’da Rusya ile sıkça mücadele etmiştir. 19. yüzyılın ortalarında ve sonlarından itibaren Osmanlı İmparatorluğu, Rusya’ya toprak kayıpları yaşamış ve Kuzey Kafkasya’daki bazı bölgeleri Rusya’ya kaybetmiştir.
 3. Karadeniz ve Boğazlar Kontrolünün Kaybedilmesi: Osmanlı İmparatorluğu, 19. yüzyılın sonlarına doğru Boğazlar ve Karadeniz üzerindeki kontrolünü büyük ölçüde kaybetmiştir. Boğazlar, uluslararası denetim altına alınmış ve Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenliği sınırlanmıştır.

Bu toprak kayıpları, Osmanlı İmparatorluğu‘nun çöküş sürecinde büyük bir etken olmuş ve imparatorluğun toprak bütünlüğünü ciddi şekilde zayıflatmıştır. Ayrıca, bu kayıplar, Osmanlı İmparatorluğu’nun içinde bulunduğu zorlu dönemin ve modernleşme çabalarının da bir yansımasıdır. Sonuç olarak, II. Abdülhamid dönemindeki toprak kayıpları, Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihsel sürecinde önemli bir dönemeci temsil etmektedir.

II. Abdülhamid döneminde Osmanlı İmparatorluğu, hem kazançlar elde etmiş hem de kayıplar yaşamıştır. Ancak, net bir şekilde ifade etmek gerekirse, II. Abdülhamid dönemi Osmanlı İmparatorluğu için toprak kayıpları ve içsel zorluklar dönemi olarak nitelendirilebilir.

Bir yanıt yazın